MINILEXIKON

 

 

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

(Vissza)

AdE / Akademio de Esperanto è Eszperantó Akadémia

AIS / Akademio Internacia de la Sciencoj è Tudományok Nemzetközi Akadémiája

Bennszülött Párbeszédek (ID): A bennszülött népek nemzetközi mozgalmát a kommunikációjuk elősegítése területén támogató alapítványi tevékenység, amely az eszperantó és az internet használatának elsajátításában nyújt segítséget a bennszülött népeknek. (Székhelye: Hollandia és Costa Rica.) Tájékoztató lapja az eszperantóul és más nyelveken is kiadott è TAMTAMO. (További információk a Bennszülött Párbeszédek témaköri blokkban.)

BKC / Brusela Komunikadcentro è Brüsszeli Tájékoztató Központ

CED / Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo è Világ-nyelvprobléma Kutatás és Dokumentálás Központja

CO / Centra Oficejo – Központi Hivatal. Az Eszperantó Világszövetség (UEA) közponja Rotterdamban.

Delegita Reto – Delegátusi Hálózat. Az Eszperantó Világszövetség (UEA) olyan szolgáltató hálózata, amelyben 96 országból önként vállalt feladatként csaknem 2000 delegátus és szakdelegátus kész (meghatározott módon és mértékben) segítséget nyújtani a hozzájuk forduló UEA-tagoknak.

E@I / Esperanto@Interreto: Internethasználatot elősegítő nemzetközi munkacsoport, amely a TEJO-hoz kapcsolódott, majd önálósult.

EEU / Europa Esperanto-Unio è Európai Eszperantó Unió

Esperanto (revuo): Az Eszperantó Világszövetség központi folyóirata. Megjelenik havonta. (Híreibõl fényképes válogatás a Láttató az eszperantó világáról cím alatt található.

Eszperantista Ifjúsági Világszervezet (TEJO): Az UEA ifjúsági tagozataként működik. (Hollandia, Rotterdam.)

Eszperantó Akadémia (AdE): Céljai és feladatai: 1) A “Fundamento”-nak megfelelően megőrizni és támogatni az eszperantó nyelvet, és ellenőrizni fejlődését; 2) az eszperantót illetőleg minden nyelvi kérdés kutatása; 3) művek bírálata nyelvi tekintetben; 4) minden konkurrenciával szemben (meg)védeni az eszperantót.

Eszperantista Tanítók Nemzetközi Szövetsége (ILEI). Fő célja, hogy elősegítse az eszperantó hivatalos iskolai bevezetését a világ országaiban. Képviseli az eszperantista pedagógusokat az oktatás állami és szakmai intézményeinél. Jelenleg 46 országban vannak ILEI-tagok, szekcióba vagy más szervezeti formába tartozóan. Évenkénti egyhetes konferenciái szakmai előadásokat, bemutatókat, vitakört, tanfolyamokat és vizsgalehetőségeket kínálnak. Hivatalos orgánuma az Internacia Pedagogia Revuo (IPR), gondoskodik továbbá a Juna Amiko iskolai folyóirat kiadásáról. Az oktatást segítő internetes honlapja: http:\\www.edukado.net.

Eszperantó Világkongresszus (Egyetemes Kongresszus) (UK): Az eszperantisták legjelentősebb rendezvénye, amelyet az UEA rendez meg évenként más-más országban. (Bővebb adatok az Eszperantó világkongresszusok cím alatt fényképes illusztrációkkal.)

Eszperantó Világszövetség (UEA): Céljai: a) terjeszteni az eszperantó nyelv használatát; b) tevékenykedni a nyelvi probléma megoldásáért a nemzetközi kapcsolatokban és könnyebbé tenni a nemzetközi kommunikációt; c) az emberek között minden fajtájú szellemi és anyagi kapcsolat megkönnyítése nemzetiségi, faji, nemi, vallási, politikai és nyelvi különbségre való tekintet nélkül; d) a szolidaritás érzésének erősítése tagjainál, és kibontakoztatni náluk más népek megértését és tiszteletét. (Hollandia, Rotterdam.) A http:\\www.esperanto.net honlapja 62 nyelven kínál tájékoztatást az eszperantóról.

Európai Eszperantó Unió (EEU): Az országos eszperantó szervezetek együttműködési szervezete az Európai Unióban.

Fundamento / Fundamento de Esperanto: Az eszperantó alapját rögzítő anyag, amelyet az első eszperantó világkongresszus 1905-ben – Zamenhof javaslata és érvei alapján – a nyelv érinthetetlen részének nyilvánított. Négy részbõl áll: 1. Előszó (Antauparolo). 2. Nyelvtan (Gramatiko). 3. Példatár (Ekzercaro). 4. Egyetemes szótár (Universala Vortaro).

ID / Indigˆenaj Dialogoj è Bennszülött Párbeszédek

IEI / Internacia Esperanto-Instituto è Nemzetközi Eszperantó Intézet

ILEI / Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj è Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szövetsége

IJK / Internacia Junulara Kongreso è Nemzetközi Ifjúsági Kongresszus

IPR / Internacia Pedagogia Revuo : Az ILEI negyedévenként megjelenő orgánuma.

Juna Amiko: Folyóirat tanulók és kezdõk számára. Kiadásáról az ILEI gondoskodik.

Nemzetiségnélküli Világszövetség (SAT): A második legnagyobb eszperantó világszervezet. Az 1921-ben Prágában létrehozott szervezet célja: támogatni a munkások közötti világméretű párbeszédet, ezzel (meg)akadályozni félrevezetésüket helyi hatások által. Nem országok, hanem frakciók szerint szerveződik; az eszperantót nem propagálja, hanem céljai érdekében hasznosítja: kommunikációs nyelve. Székhelye: Párizs.

Nemzetközi Eszperantó Intézet (IEI): Cseh-módszerű tanításra eszperantótanárokat képez; tananyagokat készíttet és árusít stb. (Hollandia, Den Haag.)

Nemzetközi Ifjúsági Kongresszus (IJK): A TEJO szervezi meg évente az eszperantista ifjúság világtalálkozóját. (Lásd még az Eszperantó Világkongresszusok témaköri blokkot is!)

Pasporta Servo – Útlevéli Szolgálat. A TEJO által szervezett szolgáltatás: könyvalakban közreadja azoknak az eszperantistáknak a címjegyzékét, akik készek (egyeztetett időben stb.) ingyenes szállást biztosítani úton, látogatóban lévő eszperantistáknak. A lista 2003-ban 80 országból 1286 címet tartalmaz.

SAT / Sennacieca Asocio Tutmonda è Nemzetiségnélküli Világszövetség

TAMTAMO: A Bennszülött Dialógusok alapítvány tájékoztató lapja eszperantó és más nyelven. (További információk a Bennszülött Párbeszédek témaköri blokkban.)

TEJO / Tutmonda Esperantista Junulara Organizo è Eszperantista Ifjúsági Világszervezet

Tudományok Nemzetközi Akadémiája (AIS): Szakmai konferenciákat, tanfolyamokat, vizsgáztatásokat tart különböző országokban, a legtöbb esetben állami egyetemekkel együttműködve. Fő kommunikációs nyelve az eszperantó. (San Marino és Németország, Göttingen.)

UEA / Universala Esperanto-Asocio è Eszperantó Világszövetség (Egyetemes Eszperantó Szövetség)

UK / Universala Kongreso è Eszperantó Világkongresszus (Egyetemes Kongresszus)

Világ-nyelvprobléma Kutatás és Dokumentálás Központja (CED): Céljai: előmozdítani kutatást, dokumentálást és nevelést az UEA-n belül és kívüle a következők terén: a) minden nyelvi probléma a nemzetközi és államközi kapcsolatokban; b) több országú és világméretű nyelvtervezés lehetőségei, módjai és következményei; c) eszperantológia. (Hollandia, Rotterdam.)