Az eszperantó nyelvről

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

 

A Cambridge Enciklopédia (Budapest: Maecenas Kiadó, 1992. 390. old.) szócikke:

eszperantó (Esperanto) Nemzetközi nyelv, amelynek tervezetét 1887-ben Lazar Markovics Zamenhof tette közzé Varsóban, mint a nemzetközi kommunikációs problémák megoldásának eszközét. Kezdeményezése nyomán nemzetközi mozgalom, nyelvi közösség jött létre, amely a nyelvtervezetet alkalmazva létrehozta az eszperantó nemzetközi nyelvet. Az eszperantó ma már élő nyelv, amelynek beszélőit egy millió körülire becsülik. A nyelvi közösség sajátossága, hogy – az anyanyelvi közösségektől eltérően – tagjai a nyelv elsajátításával és használatával önként csatlakoznak hozzá. Mindemellett az utóbbi évtizedekben az eszperantó családi nyelvként is megjelent és vannak eszperantó anyanyelvű gyermekek is. Az eszperantó lapok, rádióadások és fordított irodalom mellett gazdag eszperantó nyelvű eredeti irodalom is létezik. A közösség legtekintélyesebb nyelvi testülete az Eszperantó Akadémia (Akademio de Esperanto, 1905). Az UNESCO-val együttműködő Eszperantó Világszövetség (Universala Esperanto-Asocio) székhelye Rotterdamban található, országos és szakmai tagszervezetei vannak, egyik tagszervezete a Magyarországi Eszperantó Szövetség. Terjed a nyelv iskolai oktatása is.

*

Internacia Lingvo, azaz ’nemzetközi nyelv’ címmel és Dr. Esperanto írói álnéven jelentette meg Varsóban 1887 nyarán nyelvtervezetét a fiatal lengyel orvos, Lazar Markovics Zamenhof. (Későbbi években a Markovics helyett a Ludovik(o) keresztnevet használta, ezért neve többnyire az L. L. Zamenhof alakban található a különböző kiadványokban.) Könyvének első kiadása oro­szok számára készült (akkoriban Varsó orosz fennhatóság alatt állt), de könyve még ugyanabban az évben megjelent lengyelül, németül és franciául, a következő évben pedig angolul és eszperantóul is.

Az orosz nyelvű könyv 40 lapos volt, borító és egy nagyobb méretű (41,5´44,5 cm) lap tartozott hozzá. A 28 lapos ún. előszó tartalmazta az első eszperantó nyelvű szövegeket is, ezek: a Miatyánk imádság, részlet a Bibliából, a szerző saját költeménye, fordítás Heinétől, végül ismét egy saját vers. A tankönyvi rész tartalmazta az ábécét, a 16 nyelvtani és szintaktikai szabályt. A külön lapon 928 szógyök (azaz a szótár, eszperantó–orosz) található. A könyvben további 19 szógyök is szerepelt.

A nyelv szókészlete mára megsokszorozódott. Például az 1996-ban megjelent magyar-eszperantó középszótár (szerk. Szerdahelyi István és Koutny Ilona) közel 50 000 szócikkből áll.

 

Az eszperantó ábécé és a 16 szabály

Az eszperantó ábécé betűi, zárójelben jelezve a kiejtésre vonatkozó tudnivalókat, a következők. (Hat betű fölött diakritikus (hangértéket módosító) jel van. Ha nincs mód azok eredeti módon történő megjelenítésére, elfogadott, hogy a jel helyett ilyenkor az alap betű után h vagy x betűt írjanak.)

Aa [á*], Bb [b], Cc [c], Ĉĉ[cs], Dd [d], Ee [e/é*], Ff [f], Gg [g], Ĝĝ [dzs], Hh [h], Ĥĥ [kh], Ii [i], Jj [j], Ĵĵ [zs], Kk [k], Ll [l], Mm [m], Nn [n], Oo [o], Pp [p], Rr [r], Ss [sz], Ŝŝ [s], Tt [t], Uu [u], Ŭŭ [u*], Vv [v], Zz [z].

Magyarázat: á* – röviden ejtett á; e / é* – az e és az é közé eső hang; ŭ – nagyon röviden, hangsúlytalanul ejtendő félhangzó aŭ, eŭ, oŭ összetételű előfordulásként (Eŭropa, Aŭstrio stb.), önálló magánhangzóként nem használják.

A következő 16 szabály az eszperantó nyelv megváltoztathatatlan részéhez, az ún. Fundamento-hoz tartozik. A [  ] zárójelek között magyarázataink (G. L.) találhatók.

1. Határozatlan névelő nincs; csak határozott névelő létezik a la, amely változatlan minden nemben, esetben és számban.

2. A főnevek végződése -o. A többes számot a -j végződés fejezi ki. Csak két eset létezik: alanyeset és tárgyeset; ez utóbbi az alanyestből az -n végződés hozzáadásával nyerhető. Az egyéb esetek [viszonyok] elöljáró szók segítségével fejezhetők ki.

3. A melléknév -a-ra végződik. Esetek és a szám tekintetében megegyezik a főnévvel. A középfokot a pli szóval, a felsőfokot a plej-jel fejezzük ki; a középfoknál az ol kötőszót használjuk.

4. A tőszámnevek (nem ragozottak): unu [1], du [2], tri [3], kvar [4], kvin [5], ses [6], sep [7], ok [8], naŭ[9], dek [10], cent [100], mil [1000]. A tízesek és a százasok a számnevek egyszerű egyesítésével képződnek. [A tőszámnévhez] a melléknévi végződést hozzáadva keletkeznek a sorszámnevek; többszörös képzése az -obl; törtszámé az -on; gyűjtőszámé az -op utóképzőkkel; osztószámé a po elöljáró szóval történik. Ezeken kívül használatosak lehetnek főnévi és határozói számnevek.

5. Személyes névmások: mi [én], vi [Ön, te], li [ő, férfi], ŝi [ő, nő], ĝi [tárgy vagy állat], si [visszaható]; ni [mi], vi [Önök, ti], ili [ők]; oni [határozatlan személyű és számú névmás]; melléknévi végződéssel való kiegészítésükkel jönnek létre a birtokos névmások. Ragozásuk egyezik a főnevekével.

6. Az ige nem változik sem személy, sem szám szerint. Az ige alakjai: a jelen idő felveszi az -as; a múlt idő az -is; a jövő idő az -os; a feltételes mód az -us; a parancsoló mód az -u; a határozatlan mód [= főnévi igenév] az -i végződést. Az igenevek (melléknévi vagy határozószói értelemmel): jelen idejű cselekvő -ant-; múlt idejű cselekvő -int-; jövő idejű cselekvő -ont-; jelen idejű szenvedő -at-; múlt idejű szenvedő -it-; jövő idejű szenvedő -ot-. A szenvedő szerkezet minden alakját az esti ige megfelelő alakjának és a szükséges ige szenvedő melléknévi alakjának segítségével fejezzük ki; a szenvedő szerkezetek esetében az elöljáró szó a de.

7. A [képzéssel kapott] határozószók -e-re végződnek; az összehasonlítás fokai ugyanazok, mint a mellékneveknél.

8. Minden elöljáró szó alanyesettel jár.

9. Minden szó úgy olvasandó, ahogyan írva van.

10. A hangsúly mindenkor az utolsó előtti szótagon van.

11. Összetett szavak létrehozása a szavak egyszerű egyesítésével történik (a fő szó áll a végen); a nyelvtani végződések is önálló szavaknak tekintendők.

12. Más tagadó szó esetén a ne [tagadó]szót elhagyjuk.

13. Irány mutatására a szavak a tárgyeset végződését kapják.

14. Minden elöljáró szónak határozott és állandó jelentése van; de ha elöljáró szót kell használnunk és a közvetlen értelem nem mutatja, hogy melyiket, akkor a je elöljáró szó használatos, amelynek önálló jelentése nincs. A je viszonyszó helyett tárgyesetet használhatunk.

15. Az úgynevezett idegen szavak, azaz azok, amelyeket a nyelvek többsége egy forrásból vett át, változtatás nélkül használatosak az eszperantóban, de ennek a nyelvnek a helyesírása szerint; az egy tőből származó szavak esetében jobb csak az alapszót használni változtatás nélkül, és a többit ebből az eszperantó nyelv szabályai szerint képezni.

16. A főnév és a névelő utolsó magánhangzója elhagyható és az hiányjellel helyettesíthető.

 

A szabályok könnyebb áttekintésére bemutatjuk az alábbi példákat.

1. szabály

a, az       la

2. szabály

élet    vivo;   életek    vivoj;   életet     vivon;  életről      pri vivo;

név       nomo;      nevek      nomoj;     nevet      nomon;     névhez       al nomo;

ember    homo;   emberek    homoj;    embert    homon;    embertől    de homo;

3. szabály

szép – bela;   szépek – belaj;   szépet – belan;   szebb mint – pli bela ol;   a legszebb – la plej bela

    bona;   jók    bonaj;    jót    bonan;    jobb mint    pli bona ol;    a legjobb    la plej bona

kék – blua;   kékek – bluaj;  kéket – bluan;   kékebb mint – pli blua ol;   a legkékebb – la plej blua

4. szabály

11    dek unu;  első    unua;  kétszeres    duobla; negyed    kvarono;

211 – ducent dek unu; második – dua; tizenegyedik – dek-unua; ötszörös – kvinobla; tized – dekono;

kettős     duopo;    egyesével    po unu;     négyes     kvaropo;     tizesével    po dek.

5. szabály

enyém    mia;     tied    via;     övék    ilia;

enyémet    mian;     tiédet    vian;     övékét     ilian;

enyéim    miaj;     tieid     viaj.

6. szabály

tanulok – mi lernas;   tanultam – mi lernis;   tanulni fogok – mi lernos;   tanulnék – mi lernus; 

tanuljak! – mi lernu!

tanulsz     vi lernas;     tanultál    vi lernis;     tanulni fogsz    vi lernos;     tanulnál    vi lernus;

tanulj!    lernu!      tanuljanak! – ili lernu!     tanulni    lerni;

(éppen) tanuló (diák)    lernanta (studento);  (már) tanult    lerninta;   tanulni fogó     lernonta;

(most) tanulás tárgyát képező (lecke) – lernata (leciono);   (már) tanult – lernita; 

amit tanulni fognak – lernota;  (a lecke) megtanult – (la leciono) estas lernita.

7. szabály

szépen     bele;     szebben mint    pli bele ol;     legszebben     plej bele;

jól     bone;      jobban mint    pli bone ol;      legjobban    plej bone;1

kéken    blue;      kékebben mint    pli blue ol;      legkékebben    plej blue.

8. szabály

a házhoz    al la domo;      a háztól    de la domo;        a házon    sur la domo.

9.     szabály

(Az eszperantó ún. fonetikus nyelv.)

10. szabály

ember    homo;       dolgozni    labori;        tanuló    lernanto.

11. szabály

házfal      dom|mur|o;      tankönyv     lern|o|libr|o;        íróasztal    skrib|o|tabl|o.

12. szabály

Soha nem voltam ott.       Neniam mi estis tie.

13. szabály

ott     tie;   oda     tien;   az asztalon     sur la tablo;   az asztalra     sur la tablon

14. szabály

Egészségére!      Je via sano!

15. szabály

(ki)számítani    compute (ang.)  ®  komputi;      számítógép    komput|il|o.

16. szabály

a, az     la, l';          ház       domo, dom'

(ez azonban főként a költészet eszköze)

 

Újabb szavak létrehozásában nagy jelentőségük van az elő- és utóképzőknek. A sorrendi szabály a következőkkel jellemezhető:

(1) + 2 + (3) + 4 + (5) + (6)

ahol:  (1)  előképző(k)  (4    nyelvtani végződés

(2   szógyök         (5) a többes szám végződése (-j)

(3)  utóképző(k)  (6)   a tárgyeset végződése (-n).

 

A zárójeles elem nem szükségszerű alkotórésze a szónak, míg a szógyök és a nyelvtani végződés igen. Elő- és utóképző több is lehet egy szóban. A fentiek általában nem vonatkoznak az in­dulatszókra, kötőszókra, a határozószók egy csoportjára s hasonlókra.

Új szavak szóösszetétellel is alkothatók. Ilyenkor az utótag hordozza az összetett szó fő jelentését.

Az eszperantó szókincs túlnyomó része nemzetközi szó, vagyis olyan, amely több nyelvben is előfordul. Erről szólnak az alábbi adatsorok:

a) Az Universala Vortaro-ban megadott szavaknak 79,33%-a a latin nyelvekben, 62,05%-a germán nyelvekben és 26,29%-a a szláv nyelvekben található meg (Blanke 1986);

b) 4155 morfémából (jelentéssel bíró szóelemből) a franciában 91,6%, az angolban 89,5%, az olaszban 88,9%, a portugálban 87,8%, a spanyolban 87,1%, a németben 75,7%, a latinban 64,7%, az oroszban 53,3% ismerhető fel (Philippe 1991). [Proponaro]

Tulajdonságainál fogva az eszperantó könnyebben, gyorsabban megtanulható, mint az etnikus nyelvek. Erre vonatkozólag lásd Haszpra Ottó cikkét (Az eszperantó hármas haszna), amely megjelent a Magyar Tudomány 2001/2, illetőleg az Ezredforduló 2001/2 számában. A könnyebb elsajátíthatóság magyarázata pedig megtalálható az Egy alapozó nyelvoktatás célszerűségéről oldalon, továbbá: Egy modern nyelvi modell jellemzői; Egy széles körű kísérlet tervéből; A padernborni kísérletekről oldalakon

Az első világháború után, 1920-ban a Nemzetek Ligája első közgyűlésének 11 állam küldötte határozattervezetet nyújtott be az eszperantó iskolai oktatásának bevezetésére a tagállamoknál. A francia küldött ellenállása miatt a javaslatról abban az évben nem született döntés. 1921-ben az eszperantóról történő tapasztalatszerzés céljából Nitobe Inazô, a Liga főtitkárhelyettese részt vett Prágában az eszperantó világkongresszuson. Tapasztalatai nagyon kedvezőek voltak. Ugyanabban az évben 12 ország küldötte megismételte az eszperantó iskolai oktatásáról szóló javaslatot. A közgyűlés úgy döntött, hogy a főtitkár szervezzen felmérést a témáról és a következő évben jelentse az eredményt. 1922-ben Genfben szervezték meg az eszperantó oktatásáról szóló nemzetközi konferenciát, amelyen 16 állam hivatalos minisztériumi képviselői és 28 ország szakemberei vettek részt. A konferencia határozata és nyilatkozata az eszperantóról nagyon kedvező volt.; következésképpen ilyen volt a Nemzetek Ligája főtitkárának a harmadik közgyűlésnek tett jelentése is 1922 szeptemberében Az akkori francia kormány azonban, a francia nyelv pozícióját az eszperantó konkurrenciájától félve, erősen támadta az eszperantóról szóló előterjesztést, és végül elérte, hogy a Nemzetek Ligájában nem született határozat az eszperantó iskolai tanításáról. Ellenben 1924-ben a nemzetközi távírás részére ún.“tiszta nyelv”-ként elfogadta a közgyűlés, amely döntést az Egyetemes Távírási Unió 1925. évi párizsi konferenciája is magáévá tett.

A második világháború után az UNESCO közgyűlése kétszer (1954, 1985) fogadott el határozatot az eszperantóról, amelyekben kifejezésre juttatta kedvező véleményét: „Tudomásul veszi az eszperantó révén a nemzetközi szellemi kapcsolatok és a világ népeinek egymáshoz való közeledése terén elért eredményeket; (...) Elismeri, hogy ezek az eredmények megfelelnek az UNESCO céljainak és eszméinek;” és ezt harmincegy év után megerősítik: „Emlékeztetve arra, hogy az eszperantó az eltelt idő alatt jelentősen fejlődött, mint a különböző népek és kultúrák közötti megértést elősegítő eszköz, és tért hódított a világ tájainak és az emberi tevékenységeknek többségében”, továbbá „Elismerve, hogy az eszperantó a nemzetközi megértés és a különböző nemzetiségű népek közötti kommunikáció terén nagy lehetőségekkel rendelkezik”.

1993. szeptember 10-én a Nemzetközi PEN-Klub elismerte az eszperantó irodalmi nyelv jellegét, és teljes jogú tagként elfogadta az Esperanto PEN-Centrot.

A huszadik század folyamán nemcsak imperialista politikát folytató kormányok részéről érték támadások az eszperantó terjesztését felvállaló mozgalmakat, de különösen a különböző színezetű és árnyalatú diktatúrákban voltak korlátozásnak vagy üldözének kitéve. Ezeknek tényeit tette a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 568 oldalas könyvében (La danĝera lingvo = A veszélyes nyelv) Ulrich Lins. Könyve szűkebb kiadásban németül is megjelent (Die Gefärliche Sprache).

Dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi tanár, neves orientalista volt az első magyar , aki megismerkedett az eszperantóval, és a “Nemzetközi nyelv”-et Magyarországon útjára indította. Az első tankönyvet tanítványa, Barabás Ábel szerkesztette és adta ki 1898-ban. Az első magyarországi eszperantó szervezet 1902-ben alakult meg, amely 1911-ben a Magyarországi Eszperantó Szövetség nevet vette föl. 1913-ban megalkították a Magyarországi Eszperantista Munkások Szövetségét is. Ez utóbbit 1934-ben betiltották; 1945-ben kezdte meg újból működését. 1947-ben a két szövetség egyesült. 1955 és 1960 között politikai nyomás miatt szünetelt a magyarországi eszperantó mozgalom. 1960-ban a SZOT felügyelete alá rendelten engedélyezték a Magyar Eszperantó Szövetség működését.

A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöki tisztét több alkalommal töltötték be kiemelkedő, közismert személyek, mint dr. Giesswein Sándor, pápai prelátus, a Szent István Akadémia alapítója 1911 és 1923 között; mint Karinthy Frigyes 1932 és 1938 között.

A nemzetközi eszperantó mozgalom számos magyar eszperantista tevékenysége iránt adózott és adózik elismeréssel. Közülük is kiemelkedett dr. Kalocsay Kálmán, a László Kórház néhai főorvosa, valamint Baghy Gyula, a sokoldalú művész. Mindketten a költészet és az irodalom terén alkottak maradandót az eszperantó kultúra számára.

 

(Vissza)