¯¯¯

(Tartalommutatóhoz)

(Címjegyzékhez)

Az alábbi cikk

az Édes Anyanyelvünk

2007. februári számában

jelent meg

 

 

„...úgyis el fog tűnni ez a nyelv”?

 

Egyik levelezőlistán olvastam: „Az egyetem vezetősége engedélyezi az angol nyelvű feliratokat Kolozsvárt, de a magyar nyelvűeket nem. Kezemben tartok egy ún. létbizonyítványt, amely Pozsonyból érkezett. Korábban csak szlovákul jött, aztán szlovákul és magyarul. Miután mindkét ország az Unió tagja lett, a nyomtatvány szlovák/angol nyelvű. Mintha csak az Unió közös, hivatalos nyelve az angol lenne...Vajon ez lesz a jövő útja?”

Az itt közreadottak beszédes példái annak, hogy az angol nyelv általánossá váló közvetítő nyelvi használata miként rombolja más nyelvek, ebben az esetben a magyar nyelv presztízsét. Gyorsuló ütemben haladunk olyan állapot felé, melyet Fekete Gyula író egyik írásában egy idézettel így jellemzett: „...a közgazdasági egyetemen nyilvánosan kifejtették: minek kínlódunk mi a magyar nyelvtannal, amikor úgyis el fog tűnni ez a nyelv, csak a nagy világnyelvek valamelyike marad meg, csak azt érdemes tanulni.” (Magyar Tudomány 2000/1:17.) Nos, ha el nem is tűnik, de anyanyelvként sem lesz nagy becsülete. Ankerl Géza már egy évtizeddel ezelőtt figyelmeztetett: „...az angol inváziója a falakra van írva, mert a különböző társadalmi struktúrákat, intézményeket, berendezéseket hódítja meg, azok elsődleges, sőt kizárólagos nyelvévé válik.” (Valóság 97/1:2.) Vak, aki nem veszi észre, hogy a folyamat ilyen alakulásában autonóm európai felsőoktatási intézményeknek jelentős szerepük van. (Néhány évtized multával azután kiemelt – persze angol nyelvű – stúdiumként hirdethetik meg Az európai nyelvek eljelentéktelenedésének története és okai c. tárgykört.)

    A jelen helyzetben a legvisszataszítóbb az a képmutatás, amely az európai nyelvhasználat kérdésében az uniós intézmények és a tagállamok állásfoglalásaiban és intézkedéseiben érhető tetten. Együttesen a tagállamok kormányai mint Tanács, Európai Tanács fennkölt elveket hirdetnek: egyenjogúság , kultúrák és nyelvek tiszteletben tartása stb., külön-külön pedig egészen mást valósítanak meg. Ezt azért is megtehetik, mert a kultúra (és persze a nyelv) tagállami hatáskörbe tartozik. Az állampolgárok számára többnyelvűséget hirdetnek és erőltetnek, ám a többnyelvűség képletes ködfüggönye mögött a gyakorlatban gyors ütemben foglal el mind újabb pozíciókat az angol egynyelvűség. Olyannyira, hogy már az Európai Bizottság sem játszhatja tovább, hogy nem lát semmit. „Tudomásul kell venni, hogy a nem angol nyelvű országokban megfigyelhető azon tendencia, hogy a nemzeti vagy regionális nyelv helyett az angol válik az oktatás nyelvévé, beláthatatlan következményekkel járhat az említett nyelvek életképességét tekintve. A Bizottság rövidesen részletesen megvizsgálja ezt a jelenséget” – olvashatjuk az Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére című bizottsági közleményben. (Com (2005) 596 végleges.) (Ám ne feledjük a hatásköröket és az autonómiákat!)

    Az angol nyelvet előnyben részesítő minden típusú intézmény bizonyára meg tudja indokolni, hogy miért áll érdekében így eljárni. De mi áll érdekében a több száz millió uniós állampolgárnak? François Grin, a Genfi Egyetem közgazdaságtan-tanára és nyelvi gazdaság szakértője francia megrendelésre megvizsgálta a számításba vehető európai nyelvpolitikai változatok várható hatásait. A vizsgálat eredményét 127 oldalas tanulmányban foglalta össze. Megállapította, hogy az angol nyelv mostani európai előnyben részesítése az Egyesült Királyságnak évi 17 milliárd euró hasznot jelent, és az angol további térnyerésével ez az összeg nőni fog. Ez a legigazságtalanabb változat. A többnyelvűség, ha ténylegesen meg is valósulna, ennél valamivel kedvezőbb megoldás az európaiak számára. A legkedvezőbb azonban – François Grin megállapítása szerint – az eszperantó nyelv használata lenne, mind a költségek, mind az igazságosság szempontjából. Tájékozatlanságból adódóan azonban az eszperantóval szemben erős az előítélet. Azonnal nem, de hosszabb távon az eszperantóra épülő változat is megvalósítható lenne, de ehhez két feltételnek meg kellene valósulnia: a) széles körű tájékoztató kampány a nyelvi egyenlőtlenségrõl, a nyelvi jogokról és diszkriminációról, valamint az eszperantóról; b) az összes tagállam részvétele a programban. Ez – állapította meg a tanulmány – a 25 tagú EU lakossága 85%-ának nyilvánvaló és közvetlen érdeke lenne. (A 27 tagúnak még inkább – tehetjük hozzá.)

    Most már csak az a kérdés: vajon az immár 27 tagú EU 500 milliós lélekszám felé araszoló polgársága van-e a különféle intézményekért, vagy fordítva?

Gados László

 

[