Latin vagy eszperantó?

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

 

A latint évszázadokon át széles körűen használták semleges nemzetközi (közvetítő) nyelvként. Bizonyos iskolatípusokban kötelező idegen nyelv volt még a XX. század első felében is. Ennek következtében a latin műveltséget szerzettek körében vannak, akik ismét a latin nyelv szélesebb körű oktatását és közvetítő nyelvi használatát látnák szívesen amikor arról van szó, hogy szükség lenne a közvetítő nyelv semlegességére, vagy másként fogalmazva: semleges közvetítő nyelvre. Ellenben a latint és az eszperantó nyelvet egyaránt ismerők, sokkal inkább a tervezett nyelv, az eszperantó mellett foglalnak állást. Mert nem csak semleges nyelv, de előnye az is, hogy a latinnál lényegesen könnyebben megtanulható. Szerintük a modern mai világban a latin már nem felel meg általános közvetítő szerepre. “Csaknem mostanáig a latint tekintették – jogosan – bevezetőnek, különösen a modern latin nyelvekhez és az egyetemes gondolkodásmódhoz. Különféle tulajdonságaival segíti a tanulókat összehasonlítani, leszármaztatni, elemezni, okoskodni és megszabadulni az anyanyelvi gondolkodásmódtól. / Sajnos a latin nagyon nehéz nyelv, csak az intellektuálisan eléggé tehetséges és motivált tanulók szűk csoportja által uralható, és nem hordozza a gyakorlati kommunikációs probléma megoldását sem. Ezért, és talán más okok miatt is, sok országban eltűnt az oktatási programokból, vagy tanítása csak heti néhány órára csökkent, ami egyáltalán nem elég ahhoz, hogy korábbi nevelő szerepének megfeleljen. A modern nyelvek azonnali, minden előkészítés nélküli tanulása lépett a latin helyébe is. / Szükségünk van tehát egy újabb nyelvi modellre, amely a latin nevelési tulajdonságait a modern társadalom követelményeivel kombinálja; amely egyszerűsége és viszonylagos könnyűsége (többek között a hasznot nem adó nyelvtani kivételek elmaradása) miatt legyen elérhető a kevésbé tehetséges tanulók számára is, azonkívül amely ugyanazon kifejezési képességgel rendelkezik, mint más nyelvek. / Ilyen nyelv létezik: az eszperantó nemzetközi nyelv, (…)[1]” – írta Edward Symoens, belga tanár, az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szövetségének (ILEI) egykori elnöke.

Írók, költők, nyelvészek véleménye egybecseng ezzel. “Ez a mesterséges nyelv már megszületett, sokan beszélik és értik. Úgy hívják: eszperantó.” (Karinthy Frigyes) [2] “Mellékes, hogy az eszperantó jó vagy rossz internacionális nyelv. De a cél, a törekvés elevenünkbe vág nekünk, magyaroknak, mint a beretva. Közülünk illenék, hogy kikerüljenek az internacionális nyelv legfanatikusabb apostolai. Az Iliászt, Dantét, Hamletet, Heinét, Ibsent, Anatole France-ot s az Also sprach Zarasthustrát már ma taníttatnám akár eszperantóul is a magyar nyelv mellett a magyar iskolákban. Őrjöngenünk kellene az örömtől, hogy van egy terv, mely játszva lop be bennünket a kultúrnépek közé. (…) Ismétlem, nem tudom hányadszor: ez magyar probléma. Szinte a térkép ordítja ezt reánk, ha már az eszünk csöndes természetű. Egyszere kiemelne bennünket a németség karmaiból is a világnyelv. Ez: magyar probléma.” (Ady Endre) [3] (Most ájult áhitattal éppen más karmok közé zuhanunk.) “De az is pótolhatatlan veszteség lenne, ha e nagy nyelvektől elnyomva bármely kisebb nemzet értékes kultúrájának hordozója meggyöngülve, önállóságát, saját ízeit és értékeit vesztve lassanként maga is veszteséglistára kerülne. E veszélyt csak egy teljesen semleges nyelv háríthatja el, melyet egyetlen nemzet, sem egyéb politikai egység nem vall magáénak, hanem valamennyi elfogadja közvetítő második nyelvnek. Hogy ez csak az eszperantó lehet, azt bízvást remélhetjük.” (Bárczi Géza) [4]

”1921-ben a »British Association for the Advencement of Science« (»Brit Tudományfejlesztési Szövetség«) deklarálta, hogy az olyan mesterséges nyelv, mint az eszperantó, sokkal használhatóbb a nemzetközi érintkezésben, mint bármelyik holt vagy élő nyelv.” (Mario Pei) [5] “Nem kívánok propagandát csinálni mindenáron. Csak az egységes és közös másodnyelv gondolatának; amely nem valakié, hanem mindenkié. Mint például az eszperantó.” (Deme László) [6]

Mint minden nyelvnek, természetesen a latinnak is megvan a maga szépsége. De nem könnyebb nyelv mint az etnikus nyelvek, ezért ott is gondok vannak vele, ahol használata hagyományos: a római katolikus világegyházban. Ezt a tényt világítja meg Ulrich Matthias német és eszperantó nyelven is megjelent könyvében (Az eszperantó – az egyház új latinja) [7]. “Valamikor , a Második Vatikáni Zsinat előtt, az a mondás járta, hogy egy katolikus mindenhol a világon otthon érzi magát, mert az egyházi szertartást ugyanazon a nyelven celebrálják, tehát egyetemlegesen érthető” – írta a könyv előszavában Jakubinyi György érsek (Alba Julia / Gyulafehérvár), majd valamivel hátrább utalt arra, hogy bár Vatikánváros Államnak első hivatalos nyelve a latin, de: – “A gyakorlatban még sem úgy van, mert az ember hiába próbál latinul beszélni a hentesnél a Vatikánban. Mindenhol az olaszt beszélik. A latinnak tiszteletreméltó helye van, de nem a mindennapi életben. Ugyanezt kell mondanom az egyházról. A Második Vatikáni Zsinatig a latin hivatalos nyelv volt, valójában is. De az anyanyelvnek az egyházi szertartásrendbe való bevezetésével a latin visszaszorított lett. Miért tanulni a latint akkor, ha visszaszorul az egyházi valóságban? Az egyházi szertartásrend volt a latin gyakorlásának fő területe. 1970-ben Rómában a pápai egyetemen általánosan bevezették az olaszt. Természetesen tisztes helyet tartottak fenn a latin számára is, de a diákok leggyakrabban az olaszra szavaztak.” A könyv szerzője számos példával mutatja meg a latin visszaszorulását az egyház életében. Jakubinyi érsek ezért is ajánlotta két zsinat alkalmával is (1991, 1999) – nem sok sikerrel – az eszperantó használatát a latin helyett. “Azért gondolom,” – írja – “ha a latint többé nem gyakorolja az egyház, miért ne lehetne bevezetni a semleges nemzetközi eszperantó nyelvet? Hirtelen minden egyszerűbb lenne, olcsóbb stb. az egyház nemzetközi érintkezésében. Természetesen úgy gondolom, hogy az eszperantó segédnyelv legyen, otthon az anyanyelvet, a nemzetközi érintkezésben az eszperantót használva. Ha az egyház elfogadná ezt a már régóta javasolt megoldást, mindjárt nem lenne nemzetközi téren nyelvi probléma a katolikus egyházban.”

Jegyzetek:

[1] Edward Symoens: Al nova internacia lingvopolitiko: La propedeutikai valoro de Esperanto. Universala Esperanto-Asocio. Rotterdam 1992.

[2] Karinthy Ferenc beszéde a Pen Club gyűlésén. világ és nyelv évkönyve ’81; 141. o.

[3] Ady Endre: Egy magyar probléma (Párizsi levél). Budapest Napló, 1906. szeptember 4.

[4] Bárczi Géza: Válhatik-e nemzeti nyelv az egész világ közvetítő nyelvévé? In: Világ és nyelv évkönyve ą78. Magyar Eszperantó Szövetség. 116. o.

[5] Mario Pei: A mesterséges nyelv problémája. In: Világ és nyelv évkönyve ’78. Magyar Eszperantó Szövetség. 112. o.

[6] Deme László: Anyanyelv és másodnyelv. In: Világ és nyelv évkönyve ’79. Magyar Eszperantó Szövetség. 38. o.

[7] Ulrich Matthias: Esperanto. Das neue Latein der Kirche. Messkirch: Armin Gmein, 1999.