Idézetek és hivatkozások forrásai; szakirodalom

A sokféleség közös nyelve

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

 

A. Jászó Anna (fõszerk.) (1991): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó 1991.

Adamikné Jászó Anna (2001): Miért nem tud Peti és Panni olvasni, és mit tehetünk? Magyartanítás 2001/4. szeptember-október

Adamikné Jászó Anna (2004): A szövegértõ olvasásról. In: Balázs Géza (szerk.): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövõje I. Budapest 2004, MTA Társadalomkutató Központ

Almási Miklós (2005): Verseny az óriással – európai álom, vagy valóság? Európai Tükör 2005. január

Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997

Balázs Géza (1998): Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. A–Z Kiado, Budapest, 1998

Balázs Géza (1999): A magyar nyelvmûvelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok. Magyar Nyelvõr 123. évfolyam 1. szám

Balázs Géza (2001): Magyar nyelvstratégia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2001

Balázs Géza (szerk.) (2004): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövõje I-II. MTA Társa­dalomkutató Központ, Budapest, 2004

Balázs Géza és Grétsy László (szerk.) (2004): Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest, 2004.

Balázs Géza és Voigt Vilmos (szerk.) (2000): Jeles jogok – Jogos jelek. Nyelvi jogok – Társadalmi konfliktusok. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2000

Bańczerowski Janusz (2002): A természetes nyelv fogalma a nyelvtudományi para­digmmák tükrében. Magyar Nyelvõr 126. évfolyam 2. szám

Bárczi Géza (1975): A magyar nyelv életrajza, 3. kiadás, Gondolat, Budapest 1975

Bárczi Géza (1987): A nemzetközi nyelvrõl. Magyar Eszperantó Szövetség, Budapest, 1987.

Bárdos Jenõ (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nem­zeti Tankönyvkiadó, Budapest

Benczik Vilmos (2001): Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben, Trezor Kiadó, Budapest, 2001

Benkõ Loránd (1998): Anyanyelvi örökségünk. Magyar Nyelvõr 122. évfolyam 4. szám

Bujdosó Iván (2004): Az eszperantó mint tervezett nyelv oktatása. Disszertáció. http://www.geocities.com/bujdosoivan/bujdoso.htm

Csapó Benõ (2004): A tudásvagyon újratermelése, Magyar Tudomány 2004/11

Deme László (1974): Egy nyelvész és az eszperantó. In: Gergely Mihály (szerk.) (1999): Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Hét Krajcár Kiadó

Deme László (1976): Anyanyelv és másodnyelv. In: Gergely Mihály (szerk.) (1999): Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Hét Krajcár Kiadó

Deme László (1977): Nyelvi gondok – három szinten. In: Gergely Mihály (szerk.) (1999): Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Hét Krajcár Kiadó

Deme László (1983): Az idei világévtõl a bûvös kör megtöréséig. In: Gergely Mihály (szerk.) (1999): Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Hét Krajcár Kiadó

Deme László (1990): Nyelveink jövõje és jövõnk nyelve. Magyar Eszperantó Szövetség, Budapest, 1990.

Deme László (1998-1999): Anyanyelvi mozgalmaink és morális hozamuk (1-3). Ma­gyar Nyelvõr 122. évfolyam 3 és 4. szám, 123. évfolyam 1. szám

Deme László (1999): A nyelvek egyenjogúsága. In: Gergely Mihály (szerk.) (1999): Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Hét Krajcár Kiadó

Deme László (1999): Az anyanyelvészet fogalma és társadalmi feladatai. In: A magyar nyelv az informatika korában. Bp., 1999. (Magyarország az ezredfordulón. Szerk.: Glatz Ferenc)

É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról, Osiris Kiadó, Budapest, 2004

Elias, Norbert (1999): A civilizáció folyamata (Részlet) In: Bujdosó Dezsõ (szerk.) (1999): Német kultúraelméleti tanulmányok 3. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Fábián Dalma–Gáspár Miklós (2005): Piacpolgárok vagy polgárok Uniója? Az európai identitás kialakításának lehetõségei. Európai Mûhelytanulmányok 99. szám 2005

Fodor István (1974):Állami nyelv, irodalmi nyelv, nemzetközi nyelvek (Könyvrészlet). In: Gergely Mihály (szerk.) (1999): Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Hét Krajcár Kiadó

Frank Tibor (2004): Nemzetek fölötti nyelv és nemzeti fennmaradás. Magyar Tudo­mány 2004/8.

Gados László (1996): Az egyesülõ Európában társalogjunk vagy dadogjunk? Hexaco GNH KFT, Budapest, 1996

Gados László (1999): Egyenes beszéd – nyelvügyben. Folyamodvány a józan észhez. Humán Európa Szövetség, Zalaegerszeg, 1999

Gados László (2001): Az eszperantó – mentõöv Európának. Ezredforduló 2001/2

Gados László (2004a): A nyelvpolitika és a közös közvetítõ nyelv kérdése az Európai Unióban. In: Balázs Géza és Grétsy László (szerk) (2004): Az EurópaiUnió és a nyelvek. (Válogatás) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest, 2004

Gados László (2004b): Az Európai Uniónak korszerû nyelvpolitikára lenne szüksége. (Miért kellene sorsszerûnek elfogadni a nemzetközi kommunikáció alakulásának és alakításának némely fejleményét?) In: Balázs Géza (szerk.): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövõje II. Budapest 2004, MTA Társadalomkutató Központ

Gergely Mihály (szerk.) (1999): Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Hét Krajcár Kiadó

Glatz Ferenc (2001): Az Európai Unió és a nyelvek. Ezredforduló 2001/2

Glatz Ferenc (szerk.) (1999): A magyar nyelv az informatika korában. Magyar Tudomá­nyos Akadémia, Budapest, 1999

Glatz Ferenc (szerk.) (2000): Az információs társadalom. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2000

Grétsy László (2002): A szaknyelvek megújításáért. Magyar Nyelvõr 126. évfolyam 3. szám

Grétsy László (2004): Hangsúlyeltolódások a nyelvmûvelésben. Magyar Nyelvõr 128. évfolyam 4. szám: 381-388.

Gyulai Iván (2002): Fenntartható fejlõdés, Rio + 10. Ezredforduló 2002/2

Gyulavári Tamás (2003): Uniós polgárság: vágyak és valóság. Európai Tükör 2003/7.

Haszpra Ottó (2001a): Az eszperantó hármas haszna. Magyar Tudomány 2001/2

Haszpra Ottó (2001b): Az eszperantó hármas haszna. Ezredforduló 2001/2

Haszpra Ottó (2002a): Mibe kerül a közös nyelv? Ezredforduló 2002/3

Haszpra Ottó (2002b): A közös nyelv ára. Magyar Hírlap 2002.IX.27.

Hegedûs József (1998): Az idegennyelv-tanulás néhány elméleti kérdése. Modern Nyelvoktatás IV. Évfolyam 4. szám, 1990. december

Heltai Pál (2001): Iskolai tantárgy-e az idegen nyelv? Nyelvi Mérce I. évf. 1-2

Horváth Zoltán (2002): Kézikönyv az Európai Unióról, Ötödik, átdolgozott, bõvitett kiadás, Magyar Országgyûlés, 2002

Huntington, Samuel P. (2004): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004

Kalocsay K.–Waringhien, G. (1985): Plena Analiza Gramatiko de Esperanto, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam 1985.

Kalocsay, K.(1985): Dek prelegoj. Hungara Esperanto-Asocio Budapest, 1985

Kenesei István (szerk.) (2004): A nyelv és a nyelvek, Akadémiai Kiadó, Budapest

Keszler Borbála (szerk.) (2000) Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest

Kiss Jenõ (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Kiss Jenõ (2005): A magyar nyelv és az Európai Unió. Magyar Nyelvõr, 129. évfolyam 1. szám

Kiss Jenõ–Pusztai Ferenc (szerk) (2003): Magyar nyelvtörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2003

Koutny Ilona (2004): Interkultura komunikado en Eŭropo: la angla kaj Esperanto kiel alternativaj komunikiloj. Lingvistika Instituto UAM, Poznan

Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila (2004): Helyesírás. Osiris Kiadó Budapest, 2004

Lins, Ulrich (1990):La danßera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Eldonejo ”Progreso”

Lõrincz László (2002): Anyanyelv, kommunikáció, nemzetközi jog (Az anyanyelv vé­delmében). Ezredforduló, 2002/3

Malovec, Miroslav (2000): Gramatiko de Esperanto,KAVA-PECH, Prago

Mattos, Geraldo (1999): Apartaj mondoj: verboj kaj participoj. Dua eldono. Fonto Chapecó-SC (Brazilo) 1999

Mattos, Geraldo (2000): En la komenco estas la VORTO. Fonto Chapecó-SC (Brazilo) 2000

Medgyes Péter–Major Éva (1997, 2004): A nyelvtanár. A nyelvtanítás módszertana. Dialógus, Corvina

Pléh Csaba–Siklaki István–Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv–kommunikáció–cselekvés, Osiris Kiadó, Budapest, 1997

Práger László (2000): Nyitás a globalizált világ felé (Az EU 2000 márciusi döntése után). Európai Tükör, 2000/4

Rakusa, Rudolf (1991): Metodiko de la Esperanto-instruado, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1991.

Saussure, René de (1914, 1982): La vort-teorio de Esperanto. Artur E. Iltis, Saarbrücken 1982 (Genf 1914)

Schweitzer, Albert  (1999): A kultúra hanyatlása és újjáépítése (Részlet). In: Bujdosó Dezsõ (szerk.) (1999): Német kultúraelméleti tanulmányok 2. Nemzeti Tankönyv­kiadó, Budapest

Selten, Reinhard (szerk.) (1997): La kostoj de la Eŭropa lingva (ne-) komunikado. „espERAnto” Radikala Asocio

Sen, Amartya (2002): A fejlõdés mint szabadság, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003

Skutnabb–Kangas, Tove (1997): Nyelv, oktatás és a kisebbségek. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997

Symoens, Edward (1992): Al nova internacia lingvopolitiko. La propedeŭtika valoro de Esperanto, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam 1992.

Szanser, Irena (1992): Teorio kaj praktiko de lingvo-instruado, Internacia Ligo de Espe­rantistaj Instruistoj, BudapeÙto, 1992.

Szépe György–Derényi András (szerk.) (1999): Nyelv, hatalom, egyenlõség. Nyelvpo­litikai írások. Corvina

Szerdahelyi István (1988): Metodologio de Esperanto, Kézirat, Tankönyvkiadó, Buda­pest, 1988

Szerzõdés Európai Alkotmány létrehozásáról Európai Füzetek, különszám, 2004.

Telegdi Zsigmond (1977,1995):Bevezetés az általános nyelvészetbe, Nemzeti Tan­könyvkiadó, Budapest

Terestyéni Tamás (2004): Adalékok a magyarországi kommunikációs kultúra álla­potának leírásához. In: Balázs Géza (szerk.): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövõje I. Budapest 2004, MTA Társadalomkutató Központ

Tótfalusi István (1998): „Hogy mi ne legyünk angol (nyelvi) gyarmat”. Magyar Nyelvõr 122. évfolyam 4. szám

Zamenhof, L.L (1991): Fundamento de Esperanto. Deka eldono. Edistudio 1991