Tájékoztató adatok elvégzett kísérletekről

(Tartalommutatóhoz)

 

(Címjegyzékhez)

 

Az alábbi írás az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szövetsége folyóiratában megjelentetett cikk kissé rövidített magyar nyelvű változata.

 

Dr. Smidéliusz Katalin: Tervezetek, kísérletek, propedeutikus [előkészítői] érték

[Projektoj, eksperimentoj, propedeutika valoro, Internacia Pedagogia Revuo 1997/2.]

 

Az eszperantó érdekében kifejtett propagandánkban gyakran van szükségünk érvekre, tudomá­nyosan igazolt tényekre, hivatalosan elismert eredményekre arról, hogy a nemzetközi nyelv tanulása értékes és hasznos, sőt jövedelmez is. Az általában ismert mindennapi – habár igaz – érvelésen túl, hogy az eszperantó könnyű, gyorsan megtanulható stb. nyelv, célunk eléréséért (pl. a nemzetközi nyelvnek az iskolai tanulmányi programokba való felvételéért) kiállva nagyon hasznos tudni a forrá­sokat, azoknak a jelentéseknek és szervezeteknek címeit, amelyek felvilágosítást adhatnak. Az erre vonatkozó szükségletet bizonyítja az ilyen tárgyú mind gyakoribb információkérés is, pl. az Internet-oldalakon, az eszperantó-kiadványok szerkesztőségeinek címzett levelekben. Szerkesztőségünk úgy határozott, hogy az alábbi, de nem minden dokumentumot számításba vevő összefoglalóval elősegíti a kollégák tájékozódását. Ha a mostani kísérletek közül valamelyik hiányzik, kérjük a szervezőket, hogy jegyzékünk kiegészítése érdekében tájékoztassák szerkesztőségünket.

 

1. Jelen idejű tervezetek és kísérletek

1. 1. TALENTO-iskola, Magyarország

Az 1989-ben útjára bocsátott alapítvány célja az volt, hogy igazolja: jól szervezett feltételek között, sajátos tanítási programokkal átlagos gyermekekből is nevelhetnek tehetséges gyermekeket, akiknek intelli­genciája felülmúlja a hasonló korúakét. Az iskola kezdetben rendes állami iskola keretében működött, utána – önállósulva – a matematika és az idegen nyelvek tanítására szakosodott, az utóbbiak közül az első, a bevezető az eszperantó volt. E nyelv sikeres elsajátítása adott lehetőséget arra, hogy japán tanítónőtől tanulják a matematikát a szorobán segítségével, más nyelvi rendszer keretében a nem nemzeti nyelven történő nyelvi érintkezéshez való hozzászokásra. Az eszperantó propedeutikus értéke nagyon tisztán megmutatkozott, hiszen a nemzetközi nyelvet sikeresen követte a francia.

 

 szervezők sok energiát fektettek be a tervezet hazai és külföldi megismertetésébe; sok kiadvány és cikk jelent meg az iskoláról; a gyermekek külföldre utaztak, részben tudományos konferencián résztvenni a TALENTO-kísérlet kapcsán, részben pedig nemzetközi együttműködés keretében. A kísér­leti folyamat jól doku­mentált, jelentések és filmek őrzik az értékes munka fázisait. Sajnos az alapítványnak pénzügyi gondjai vannak és már nem lehet új TALENTO-osztályokat indítani.

Irodalom: (ajánlott a sok közül) Esperanto 1994 aprilo, p. 65-66.

(…)

 

1.2 EKPAROLI (Eperanto Kiel Propedeutiko Al Rapidigo de Orientazia–Lingvo–Instruado) [MEGSZÓ­LALNI (eszperantó mint propedeutika a kelet-ázsiai-nyelvtanítás meggyorsítására)], Auszrália

A több mint száz nyelvű Ausztráliában a többnyelvűség valódi problémákat okoz. A legnagyobb euró­pai nyelveken kívül, amelyeket az országban kiterjedten tanítanak, nagy szerepük van a kelet-ázsiai nyelveknek is. A tervezet célja a nemzetközi nyelv propedeutikus értékének igazolása az ázsiai nyelvek tekintetében. A propagandamunkát követően 1995-ben megkezdődött az eszperantótanítók felkészítése, akik rövid (!) tanulás után a gyakorlatban kezdték alkalmazni a nyelvet, tanítva az iskolákban. Az anyag, amellyel dolgoznak, a MAZI-készlet, amelyet a szervezők saját készítésű gyakorlóanyaggal gazdagítottak. A tervezet 2–4 iskolára terjed ki, Melbourne tekintélyes Monash egyeteme segíti, ahol külön részleg alakult ehhez a kísérlethez.

Irodalom: Internacia Pedagogia Revuo 1995/2, p. 16-16; Esperanto 1996 majo, p. 92.

Kapcsolatfelvételi cím: Alan & Jennifer Bishop, Fakultato Eduka, Universitato Monash, Melbourn, Victoria 3168, Ausztrália. Hálózati cím: esperanto@Education.monash.edu.au

 

1.3. ESP2–tanítási kísérlet, Olaszország

A kísérlet célja igazolni, hogy a nemzetközi nyelv tanulása javítja az olaszoknál az elméleti leíró­képességet az anyanyelvet illetően, lehetővé teszi a tanulóknál a nyelvi modellek tudatosulását, segít megszerezni a metanyelvi képességeket, igazolja az eszperantó propedeutikus értékét.

A program Róma Harmadik Egyetemén bontakozik ki, a kísérleti tanítás munkahelyen. Az elmélet tudományosan igazolt hipotézise szerinti gyakorlati bizonyítást a vezető csoport modellszerűen szervezi. Az 1995-96 iskolaévben kezdődött meg a tanítók felkészítése 50 jelöltnél, az eszperantónak és kultúrájának tanítását nagyobbrészt távoktatással oldva meg. Az összeállított tananyag nagyon értékes és modellértékű alap ilyen célú felkészítéshez. Két éves felkészülés után, 1997 őszén a sikeres 30 tanító meg fogja kezdeni iskolájában az eszperantó tanítását. Reménykeltő és tudo­mányosan jól alátámasztott kísérlet.

Irodalom: Internacia Pegagógia Revuo, 1995/2, p. 13-15; Esperanto 1995 majo, p. 85.

Kapcsolatfelvételi cím: Mauro La Torre, Terza Universitŕ di Roma, via del Castro Pretorio 20, IT–00185 Roma, Olaszország. Hálózati cím:

 

1.4. Nemzetközi kísérlet – INTER-KULTURO – Szlovénia

A három országra (Szlovénia, Horvátország és Ausztria) kiterjedő kísérlet a paderborni modell szerint kívánja igazolni az eszperantó modellnyelvi szerepét idegen nyelvek tanulásához. A tézis szerint: azok a tanulók, akik először 70 tanórában eszperantót tanulnak, utána gyorsabban és sikeresen fogják tanulni az angolt vagy a németet, tehát a befektetett időt visszanyerik. A tervezetet Szlovénia Tudományos Minisztériuma és a Maribori Egyetem Pedagógiai Fakultása támogatja. A kísérletben 6 osztály vett részt három országból 1993 és 1995 között. A tanítás után (különböző feltételek között, részben különböző tanítóktól) elkészült az eredmények részletes matematikai elemzése, a tudo­mányosan kidolgozott angol és német nyelvi tesztek alapján. A hipotézis igazolódott, de nagyobb számú résztvevővel és kedvezőbb feltételekkel további kísérletre van szükség a nyert eredmény tudományos megerősítésére. A vezető jó, más vizsgálatoknál is hasznosítható tapasztalatokat szer­zett.

Irodalom: Eventoj 1995 junio 1, p. 5.; Internacia Pedagogia Revuo 1996/2, p. 25.

Kapcsolatfelvételi cím: INTER-KULTURO, Zlatko Tisljar, Besednjakova 1, SL–62000 Maribor, Szlovénia. Tel./fax: +386-62-100669

 

5.1.1. FUNDAPAX, Olaszország

1994-ben a transznacionális Radikális Párhoz kötődő Esperanto-Radikala Asocio (E.R.A.) [Radikális Eszperantó-Szövetség] az Unescotól 26 000 dollár támogatást szerzett két évre szóló tervezetéhez, amelynek célja: tömegkommunikációs eszközök és számítógépes hálózat segítségével a nemzetközi nyelvről való tájékoztatás, gyerekek összekapcsolása több ország 4–16 alsófokú iskolájából, nyelvi érintkezésüket az eszperantóval megvalósítva; a „Fundapax-tanítók” hálózatának létrehozása. A tervezet csak az érdeklődők összeismertetésére vállalkozott, felkészítésükre nem. Felügyeletével adták ki Elizabetta Formaggio: Ludu kun ni [Játssz velünk!] című tankönyvét, amely alkalmas és aján­lott a kapcsolatba került iskolák részére nemzetközi használatra; kézikönyvet is kiadtak a tanítók munkájának segítésére. A propaganda szakaszában az eszperantóról tájékoztató leveleket küldtek szét, esetenként 16 000 példányban több mint 100 országba.

    A megcélzott 16 iskola helyett 29 országból 105 iskolával jött létre kapcsolat, és a tankönyv kereskedelmi forgalomba került. Az E.R.A. most már nem foglalkozik a bekapcsolódott iskolákkal. A kétéves (1994–1995) tervezet sikerrel végződött, céljait teljesítette, csak az igért beszámoló „fehér könyv” nyilvánosságra hozása hiányzik.

Irodalom: Internacia Pedagogia Revuo 1994/1-2, p. 43; Esperanto 1994 majo, p. 82-83; Eventoj 1996 marto 2, p. 6.

(…)

1.5.2. Gaetano Salvemini iskola Torinóban (Olaszország) 1989 és 1994 között propedeutikus céllal a Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott kísérletet vezetett. A munka ebben az iskolában sokban kapcsolódik a FUNDAPAX-tervezethez, annak előtörténete és működési terepe. A munkáról és fázisairól részletes leírás található az Internacia Pedagogia Revuo 1994/3. számában (p. 21–32).*

1.5.3. FUNDAPAX 2 a bekapcsolódásra hajlandóságot mutató elemi iskolák címének gyűjtésével és naprakésszé tételével foglalkozik. Az aktivisták nem akarják, hogy az E.R.A. által megkezdett munka megszünjön, ezért vállalták a címtár gondozását.

Kapcsolatfelvételi cím: 1) Kent JONES, 5048 N. Marine, D6, Chicago, IL 60640, USA.

 

2. Régi kísérletek, értékes dokumentumok

2.1. Az eszperantó propedeutikus értékének igazolására már a huszadik század kezdetén kísérletek történtek, de azok említése vagy eredménye manapság már nem nagyon segít.

A hetvenes évek kísérletei imponálóbbak, és jó dokumentáltságuk megfelelő segítséget adhat a nemzetközi nyelv érdekében történő fellépéshez.

Az akkori időkben kifejtett törekvésekről és a „Trijara Pedagogia–Didaktika Eksperimento (PDE) [hároméves pedagógiai–didaktikai kísérlet] 1971–1972-ben történt kibontakoztatásáról Ausztria, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Jugoszlávia 30 iskjolájából 800 tanulóval; és 1973–1974-ben a PDE másik régióbeli kísérletéről, amelyben részt vettek iskolák Hollandiából, NSZK-ból, Belgiumból és Franciaországból, információk találhatók többek között a következő kiadványokban:

Sonnabend, H.: Esperanto: lerneja eksperimento, raporto, analizo, konkludo. [Eszperantó: iskolai kísérlet, jelentés, analizis, következtetés.] Az Internacia Pedagogia Revuo füzeteiben – Edistudio, 1979.

Szerdahelyi, I.: Kvinlanda pedagogia eksperimento por oficiala enkonduko de Esperanto en lernejojn. [Öt országbeli kísérlet az eszperantó hivatalos bevezetésére az iskolákba.] Internacia Pedagogia Revuo, 1971-1. Nürnberg, 1971.

Szerdahelyi, I.: Metodologio de Esperanto. [Az eszperantó módszertana.], Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, p. 309–342.

 

2.2. Paderbornban, Németországban van a bölcsője a hetvenes évektől mostanig tartó időszak sok kísérletének. Az úgynevezett Paderborni Modell, a kibernetikus pedagógus Helmar Frank professzor­nak a nyelvirányító [Lingvo-orientiga] oktatásról szóló módszertana alapján bontakozott ki sok kísér­let, amelyeknek eredményei jól dokumentáltak és megjelentek többek között a Kybernetische Pädago­gik kiadványokban és Helmar Frank publikációiban.

Kapcsolatfelvételi cím: Dr. Helmar Frank, Kleinberg Weg 16A, DE 33100 Paderborn, Németország.

(…)

 

 

Fordította: G. L.